sunnuntai 22. lokakuuta 2017

Tiimin kehitysvaiheet

Tiimijakson aikana opiskelijat työskentelevät seitsemän viikkoa yhdessä tiimissä, johon kuuluu viisi opiskelijaa. Tiimin jäsenet on valittu siten, että jokaisessa tiimissä on monenlaisia toimijoita rikastuttamassa yhteistyötä. Kaikki 19 tiimiä ovat laatineet toimintasäännöt omalle tiimilleen 24h-leirin aikana selkiyttääkseen tiiminsä perustoimintaa. Jakson aikana tiimit pääsevät ratkomaan hyvin erilaisia tilanteita aina tiedollisista tehtävistä ihmissuhdeasioihin.Tiimityö voi herättää monenlaisia kysymyksiä: Mitä kaikkea tiimin kehitysvaiheisiin voi kuulua? Kehittyykö tiimin toiminta tasaisesti koko ajan? Miten erilaisten ihmisten keskinäinen yhteistyö sujuu? Perehdyin kesällä Risto Havusen kirjoittamaan teokseen Kehitä valmentajan taitojasi esimiestyöskentelyssä. Kirjassa Risto Havunen esittelee Bruce Tuckmanin luoman tiimin elinkaaren, johon kuuluu viisi erilaista kehitysvaihetta: muotoutuminen, kuohunta, me-vaihe, tiimivaihe ja lopettamisvaihe.  

Muotoutumisvaiheessa olisi hyvä ymmärtää, että tiimiä ei käytännössä ole olemassa. On ainoastaan joukko ihmisiä. Tiimi on usein alkuinnostuksesta johtuen suhteellisen tehokas, vaikka todellisuudessa tiimi ei käytännössä kykene vielä yhteistoimintaan. Tässä vaiheessa tiimi on hyvin riippuvainen opettajasta. Mitä enemmän tiimille on mahdollista antaa aikaa keskinäistä tutustumista varten, sitä nopeammin opitaan myös käytännölliset asiat.

Kuohuntavaiheessa tiimi jakaantuu tavallisesti pienemmiksi alaryhmiksi. Tiimin sisäinen pirstaleisuus heikentää koko tiimin tehokkuutta ja saa aikaan esimerkiksi kilpailua. Klikkiytyminen kuuluu tiimin normaaliin kehitykseen. Perusedellytyksistä merkittävin on tavoitteiden selkeys. Pelkästään keskustelu siitä, mitä tiimin ylipäätään odotetaan tekevän, selventää usein toiminnan perusteita. Lisäksi turhien ristiriitojen ehkäisyssä auttaa, että opiskelijalle kerrotaan, mitä häneltä odotetaan, mitä hänen vastuulleen kuuluu ja minkälaisten pelisääntöjen mukaan tiimi toimii. Toisinaan tiimit elävät suurimman osan ajastaan junnaten muotoutumis- ja kuohuntavaiheissa.

Me-vaiheessa tiimi käyttäytyy todellisuudessa ensimmäistä kertaa kuin tiimi. Tiimi on tässä vaiheessa suhteellisen kiinteä, ilmapiiri on vapautunut ja turvallinen. Tiimin jäsenillä tieto siitä, minkälainen käyttäytyminen on sallittua ja toivottavaa. Tiimin jäsenten roolit ja vastuut ovat siinä määrin selkiintyneitä, että he voivat olla kiinnostuneita myös muiden rooleista ja vastuista. Tiimille on tyypillistä vahvistaa omaa toimintaansa ja toimintamallejaan kertomalla sitä tukevia tarinoita. Tarinoiden kuunteleminen on tärkeää siksi, että ne kertovat usein tiimin arvoista ja niistä rakenteista, jotka ovat tiimin kannalta tavalla tai toisella kannatettavia.

Itseohjautuva vaihe on tiimin toimimisen kannalta kehityksen huipulla. Tiimi ottaa päätöksentekoa omalle vastuulleen ja pystyy toimimaan itseohjautuvasti. Tätä vaihetta kuvaa se, että tiimin jäsenillä on monenlaisia suhteita keskenään, ja alaryhmät ovat muuttuvia ja joustavia. Luottamus ja vastuu ovat kollektiivisia, tiimi kantaa huolta tehtävästään tiiminä ja pystyy siksi jakamaan työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Käytännössä vain harvat tiimit pystyvät koskaan kehittymään toiminnassaan tällaiseksi itseohjautuvaksi ryhmäksi.

Lopettamisvaiheessa tiimi kokee usein jonkinasteista surua tarkoituksenmukaisuuden loppumisesta. Koska tiimi on koottu vain yhtä tarkoitusta varten eikä sen toimintaa jatketa, on luonnollista, että tiimin jäsenet aloittavat tiimin loppumisen työstämisen suhteellisen aikaisessa vaiheessa. Tiimin lopettamiseen liittyy aina tunteita - toiset tuntevat helpotusta, toiset surua, jotkut molempia samanaikaisesti. Mitä paremmin tiimi on kehittynyt, sitä voimakkaampia opiskelijoiden tunteet ovat. Tiimin jäsenille on tärkeää palauttaa mieleen, mitä tiimin vaiheiden aikana on tapahtunut, mitä kukin voi ottaa opikseen tapahtuneesta ja mitä tulevaisuudessa pitää ottaa huomioon. Se, mitä tiimissä tapahtuu viimeisenä, jää opiskelijoille päällimmäiseksi mieleen. Jos tiimi ei jätä hyvästejä toisilleen, voi kysyä, onko ihmisjoukko koskaan todella ollutkaan tiimi.

Tiimityö on koko ajan muotoutuvaa toimintaa, johon vaikuttavat sekä tietoiset että tiedostamattomat seikat. On innostavaa ja mielenkiintoista olla mukana ohjaamassa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden tiimityöskentelyä!

Saila Rantajääskö, tiimijakson valmentaja-opettaja

Paluu arkeen